Smula Ås - Vårkumla

Här vandrar du genom härligt naturreservat på rullstensås, smala gamla grusvägar och på kyrkstigen genom skogen fram till kyrkan. Här kan du lätt fantisera om hur det måste varit att leva för ett par hundra år sedan när det som lyxigast fanns häst och vagn att åka med. Sträckan förbinder leden Eriksberg-St Olofs kyrka Falköping med leden Brattelid-Skörstorp-Rearstorp.

Total sträcka: ca 7 km Terräng: Mycket lättgånget, småvägar, skogsstigar Karta: http://www.pilgrimslederskaraborg.se/broschyrer/a4_kartor_2014_brattelid_kyrkeslatt.jpg

Naturreservat Smula Ås är ett av Falbygdens finaste exempel på en kalkpåverkad flora av torrängskaraktär. Åsen har längre tillbaka hävdats med slåtter men under senare årtionden har slåttern ersatts av bete. Här finner du bl a fjällvädd, krissla, trollsmultron, drakblomma, smalbladig lungört, blodnäva, färgmåra, jordtistel och backsmultron. Tidig vår exploderar Smula Ås i mängder av backsippor som i slutet av blomningen ersätts av smalbladig lungört. En mäktig upplevelse som rekommenderas.

På din vandring upp mot Vårkumla kyrka passerar du Smula kyrkoruin. Smula, som kristen socken tillkom på 800-900-talet. När den första kyrkan byggdes vet man inte men den som raserades 1929 anses vara uppförd på 1100-talet. Kan den månne sett ut som på bilden? Kyrkan lär ha haft en praktfull portal med romanska kolonetter och kaptäl av angloromantisk karaktär. Ett oskadat sådant i form av ett strängt stiliserat lejonhuvud fann man tillsammas med sönderslagna kolonnskaft och släthuggna block vid ett utgrävnings- och konserveringsarbete i början av 1940-talet.

Smula gamla skola byggdes 1930 för Smula och Bredene byar, oförändrad såväl ut- som invändigt.

Kyrkstigen från Slättäng genom skogen förkortade söndagsvandringen till Vårkumla kyrka. Här trampar du på stenar som byborna burit med sig för att kunna gå mer torrskodda.

Vårkumla kyrka från 1100-talet med en unik Madonnabild från 1200-talet. Kyrkklockorna rings för hand av byborna vid årets samtliga helgmålsböner och vardagar kl 19.00 under tiden maj till september.

Vid Smula kan du välja att fortsätta din vandring mot Skörstorp/Rearstorp eller följa leden över Smula Ås mot Vårkumla och St Olofs kyrka i Falköping. Om du börjat din vandring i Eriksberg kan du i Vårkumla välja att fortsätta mot St Olofs kyrka i Falköping eller vandra mot Smula Ås och Skörstorp/Rearstorp.

Bilder från sträckan